Holland Boom Town - INTI - International New Town Institute


| | | | | | | |


Holland Boom Town

For English please see below.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de crisis voorbij is. De bouwsector is aangetrokken, architecten en ontwikkelaars maken overuren en de vooruitzichten in de bouw zijn rooskleurig. Opnieuw staat Nederland voor een woningopgave van maar liefst 1.000.000 woningen. Om deze te realiseren ligt de prioriteit op het intensiveren van bestaand stedelijk gebied.

Maar de vraag is: welk stedelijk gebied? Is voor verdichting in de historische steden voldoende ruimte? En zo ja, voor hoelang en welke gevolgen heeft dit voor de leefkwaliteit? Hebben we het alleen over de vijf grote steden of ook over de kleine stadjes die in de grotere Randstad liggen, ook wel bekend als de (voormalige) groeikernen, zoals Zoetermeer, Hoofddorp, Almere, Spijkenisse of Nieuwegein? Wordt ingezet op de versterking van Amsterdam tot mega-metropool of is er reden om het bestaande netwerk van steden en stadjes in zijn geheel te intensiveren en te transformeren? En is deze woningopgave een kans voor de groeikernen?

HOLLAND BOOM TOWN neemt de rol van de groeikernen in de huidige verstedelijking van de Randstad onder de loep. De groeikernen zijn in de jaren ’70 gebouwd, binnen het beleid van ‘gebundelde deconcentratie’, om bijna 1.000.000 woningen onder te brengen. Hun suburbane stedelijkheid gaat gepaard met een uitstekende infrastructuur en openbaar vervoersvoorzieningen waarmee ze verbonden zijn met hun ‘moedersteden’ Rotterdam, Amsterdam, Arnhem, Den Haag of Utrecht. Veelal zijn ze ruim opgezet met genoeg ruimte voor uitbreiding en intensivering.

Het laatste decennium hebben vele van de groeikernen geïnvesteerd in hun stadscentrum door vernieuwing en transformatie ervan en de toevoeging van bijvoorbeeld theaters, bibliotheken en winkelcentra. Nu en in de toekomst spelen een aantal dringende stedelijke en maatschappelijke opgaven namelijk: de benodigde diversificatie van het woningaanbod voor jongeren en senioren, de energieopgave, verandering in de zorg door vergrijzing en veranderingen in hoe en waar gewerkt wordt.

Betekent de huidige druk op de woningmarkt dat de voormalige groeikernen hiervan kunnen profiteren en een kwaliteitsslag kunnen maken? Of gaat daardoor de woon- en suburbane kwaliteit naar beneden doordat juist de rust en het groen onder druk komen te staan?

No one will have missed out on the fact that the financial crisis is over, the building sector has recovered, architects and developers are working overtime and the prospects in the construction industry are bright. Again there is a housing task of no less than 1,000,000 homes. To achieve this, the priority is to intensify the existing urban area.

The question then is: which urban area? The historic cities can be further compacted, but is there enough space? And if so, for how long and against what quality of life? Are we talking only about the five big cities or also about the small towns in the larger Randstad (the megalopolis of the central-western Netherlands)., known as the (former) groeikernen (growth centers), such as Zoetermeer, Hoofddorp, Almere, Spijkenisse or Nieuwegein?
Should the focus be on strengthening Amsterdam to become a metropolis or is there reason to intensify and transform all of the existing network of cities and towns? Is the housing assignment an opportunity for the growth centers?

HOLLAND BOOM TOWN examines the role of groeikernen in current urbanization of De Randstad. The groeikernen were built in the seventies within the ‘bundled concentration’ policy, to accommodate almost one million dwellings. Their suburban urbanity is characterised by excellent infrastructure and public transport that connects the New Towns to their ‘mother cities’, Rotterdam, Amsterdam or Utrecht. Generally the towns are spacious with enough room for extension or intensification.

Over the last decades, many of these groeikernen have invested in their city centre, renewing and transforming it and adding theatres, libraries and shopping malls. There are urgent urban and societal issues, such as sustainability, changes in health care policy, aging residents and new ways of working.

Does the current pressure on the housing market mean that former groeikernen can profit and improve the town’s quality? Or will instead their living qualities and suburban character decrease because tranquility and green space are disturbed?


International New Town Day
Programme INTD18
Sessions
  Holland Boom Town
  To build a city in Africa
  Lessons from the Labs
  New Town Heritage
Partners & Sponsors
Practical Information
ReportThis session will be held in Dutch, but simultaneous translation will be available.